Zpět na úvodní stránku
.
.
1.1.Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků
1.1.1.Volba způsobu měření
1.1.2.Vzájemné porovnání průtokoměrů
1.2.Měrné přelivy
1.2.1.Ostrohranné přelivy
1.2.1.1.Trojúhelníkový měrný přeliv
1.2.1.2.Obdélníkový měrný přeliv
1.2.2.Přelivy s krátkou korunou a širokou korunou
1.3.Měrné žlaby
1.3.1.Parshallův žlab
1.3.2.Venturiho žlab
1.4.Kombinované průtokoměry
1.5.Q-h křivka kanálu a měrného profilu
1.6.Ultrazvuková metoda
1.6.1.Dopplerův jev
1.6.2.Translace zvukového obrazu
1.6.3.Ultrazvuková transmise
1.7.Magneticko-indukční průtokoměry
1.7.1.Potrubí s uzavřenou hladinou
1.7.2.Potrubí a kanály s otevřenou hladinou
1.8.Elektronické vyhodnocovače průtoku


1.7.Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko indukční průtokoměry využívají fyzikálního jevu popsaného Faradayovým zákonem o elektromagnetické indukci . Při aplikaci zákona pro měření průtoku je vodičem pohybující se vodivá kapalina , přičemž elektromagnetické pole vytváří cívka umístěná okolo potrubí. Indukované napětí , jež se tvoří díky proudění kapaliny kolmo na magnetické pole , se snímá mezi protilehlými stěnami potrubí obvykle nerezovými snímači. Vyhodnocovač vyřazuje neplatné výsledky a metodou klouzavého průměru vypočítává průtok , který zaznamenává jako proteklý objem v čase.

Výhody Nevýhody
vysoká přesnost měření obtížná kontrola funkce
nezanáší se - stabilní provoz nižší životnost než život. stavebních objektů
nulová hydraulická ztráta stanovené měřidlo - povinnost ověřování
obousměrné měření ( pro přesné měření musí být rychlost větší než 0,1 m/s ) snímací sondy pod vodou - reálné nebezpečí ztráty citlivosti (automatické čištění sond)
použitelné pro kapaliny s vodivostí nad 5 ?S/cm časová nestálost nastavení elektroniky
možno měřit i nenewtonskou kapalinu certifikovaný rozsah měření ( 1 : 20 )
. .
Nejčastější chyby
nevhodně navržená měrná trať (vysoká - nízká rychlost, nerovnoměrné rychlostní pole, bubliny)
nevhodná kapalina
špatně vložená plocha potrubí či kanálu, případně inkrustace na ploše
chybí protokol o schválení typu a jeho ověření, v případě pracovních metod kalibrace
nedostatečná údržba, nedostatečné odstraňování inkrustů, bionárůstů a případných sedimentů

1.7.1.Potrubí s uzavřenou hladinou

Magneticko-indukční průtokoměr pro potrubí s uzavřenou hladinou (rozšířená nejistota měření 0,6 až 2 %) je určený pro měření průtoků vodivých médií v uzavřených průtočných profilech (potrubí) ve světlostech DN 10 až DN 1000. Tato metoda vyžaduje zaplněné potrubí a pokud se nejedná o měření na výtlaku za čerpadlem, pak je nezbytné vystavět shybku y na stávajícím kanalizačním řádu. Obvykle se pro tento účel buduje delší šachta a celá konstrukce je demontovatelná s možností čištění (zúžení a kolena na trase, - možnost při ucpání nerozpuštěnými látkami). Maximální rychlost v potrubí je určena maximální povolenou hodnotou hydraulického spádu a obvykle je do 1,2 m/s (standardní měrné trasy vykazují ztrátu pro Q max do Z< 0,1 m).

....................................................................................................................

1.7.2.Potrubí a kanály s otevřenou hladinou

Magneticko-indukční průtokoměr pro potrubí s otevřenou hladinou (rozšířená nejistota měření 3 až 4 %) je určený pro měření průtoků vodivých médií v kanálech s otevřenou hladinou. Senzory snímající napětí se situují na dně nebo na bocích a to v uspořádání na deskách nebo jednotlivě (bodově). Rychlost vody se měří mezi senzory a tedy u bodových senzorů (tzv. myš na dně) se měří rychlost pouze v jednom místě u sondy a průřezová rychlost se odhaduje dle obvyklého tvaru rychlostního pole v potrubí s dostatečně dlouhým uklidněním. Hloubka vody se měří hloubkoměrem ( ultrazvukový senzor, plovák, bubliny, dle ponoření jednotlivých elektrod ). Metoda je vhodná pouze pro malý rozsah rychlostí . Minimální rychlost musí být větší jak 0,1 m/s a maximální je taková, aby Froudovo číslo bylo menší než 0,6 ...( v2/hg ). Uvážíme-li citlivost na zanášení, odhadnutou a nikoli změřenou průřezovou rychlost, vyšší cenu a další faktory, je zřejmé, e tato metoda se uplatňuje pouze výjimečně případně náhodně.


(c) 2004, PARS Aqua, s.r.o.