Zpět na úvodní stránku
.
.
1.1.Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků
1.1.1.Volba způsobu měření
1.1.2.Vzájemné porovnání průtokoměrů
1.2.Měrné přelivy
1.2.1.Ostrohranné přelivy
1.2.1.1.Trojúhelníkový měrný přeliv
1.2.1.2.Obdélníkový měrný přeliv
1.2.2.Přelivy s krátkou korunou a širokou korunou
1.3.Měrné žlaby
1.3.1.Parshallův žlab
1.3.2.Venturiho žlab
1.4.Kombinované průtokoměry
1.5.Q-h křivka kanálu a měrného profilu
1.6.Ultrazvuková metoda
1.6.1.Dopplerův jev
1.6.2.Translace zvukového obrazu
1.6.3.Ultrazvuková transmise
1.7.Magneticko-indukční průtokoměry
1.7.1.Potrubí s uzavřenou hladinou
1.7.2.Potrubí a kanály s otevřenou hladinou
1.8.Elektronické vyhodnocovače průtoku


1.5.Q-h křivka kanálu a měrného profilu

Q-H křivka kanálu (rozšířená nejistota měření +/-15% až 30 %) . Funkční závislost průtoku na hloubce stanovená z několika měření Q-h závislosti (obrázek 11). Pro určitý úsek kanalizace či koryta je konzumční křivka určena hydrometrováním, objemovou metodou nebo jiným způsobem a to při několika různých průtocích. S ohledem na omezené možnosti přesného stanovení této křivky (poznámka A ) a s ohledem na pouze časovou platnost dopočtené rovnice, je tato metoda použitelná pouze jako náhradní, jestliže není možno použít jiný způsob. Metoda sama obvykle nesplňuje podmínky pro měrné objekty stanovené legislativou . Výhodou je však rychlá realizace měření a nulová přídatná ztráta energie.

Poznámka A: .přesným stanovením rozumíme určení konzumční křivky metodou, jejíž přesnost je alespoň čtyřikrát větší než požadovaná přesnost konzumční křivky. Zvážíme-li, že stanovuje li se křivka obvykle za provozu , je nasnadě, že tato metoda je jen vyjímečně realizovatelná a to ať již z důvodu obtížného přesného zaměření (příčný profil, hydrometrování, instalace jiného průtokoměru atd.) či z důvodu nemožnosti nastavení v určitém časovém intervalu alespoň pěti konstantních průtoků.

Q-H křivka profilu (rozšířená nejistota měření +/- 7% až 15 %) , kde dochází ke změně režimu proudění. V profilech, kde dochází ke změně z říčního proudění na bystřinné, lze stanovit konzumční křivku hydrometrováním jako závislost Q -h ( obrázek 12). Místo pro stanovení Q-h křivky se volí min. 3 hmax před místem, kde vzniká kritická hloubka. Přesnost stanovení konzumční křivky je závislá na přesnosti zaměření průtoku ( např. hydrometrováním), hladiny a stabilnosti nastaveného průtoku (viz poznámka vpředu). Časová stálost rovnice je závislá na konstrukční a stavební stabilnosti měrného místa tj. místa se změnou režimu proudění. Výhodou této metody je rychlá realizace měření, nulová přídatná ztráta energie a dosažitelná vysoká přesnost.

Výhody Nevýhody
rychlá instalace obtížné stanovení konzumční křivky a určení hydraulických parametrů
minimální úpravy kanálu sofistikovaný výběr místa
časová stálost konzumční křivky pro Q-h profilu časová nestálost konzumuční křivky pro Q-h kanálu
vyhovující přesnost pro metodu Q-h profilu snížená přesnost pro metodu Q-h kanálu
nulová ztráta pro metodu Q-h kanálu pro metodu Q-h profilu srovnatelná ztráta se žlaby přesný výpočet chování měrného objektu při jiných průtocích, než se hydrometrovalo
vhodné pro surové odpadní vody obtížná kontrola a kalibrace
nízké požadavky na uklidnění proudění .
Nejčastější chyby
nepřesně změřená nebo neurčitelná závislost plochy na hloubce
nevhodné podmínky na přítoku a na odtoku ( vysoký sklon, nepravidelné rychlostní pole atd.)
neodborně sestavený vzorec konzumční křivky Q= fce(h)
nestabilní hydraulické parametry v čase ( zanášení , eroze, destrukce, zamrzání atd. )
nevhodně vybrané místo ( změna parametrů při jiných průtocích, než se kalibrovalo )
nedokonalý přístup a možnost kontroly a kalibrace
nedokonalý popis místa jeho tvaru a stavu
nesprávné stanovení nuly (kapilarita, naklonění přepadu atd. )
chybí protokol o prvotní kalibraci

K oběma metodám lze shrnout, že jejich použití je závislé především na kvalitě odborného návrhu, kterým se rozumí správný výběr místa, správné zaměření závislosti plochy na hloubce, správné stanovení úrovně nulového průtoku ( tzv. "nuly") a správné stanovení konzumční křivky a vhodného měrného rozsahu.


(c) 2004, PARS Aqua, s.r.o.