Zpět na úvodní stránku
.
.
1.1.Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků
1.1.1.Volba způsobu měření
1.1.2.Vzájemné porovnání průtokoměrů
1.2.Měrné přelivy
1.2.1.Ostrohranné přelivy
1.2.1.1.Trojúhelníkový měrný přeliv
1.2.1.2.Obdélníkový měrný přeliv
1.2.2.Přelivy s krátkou korunou a širokou korunou
1.3.Měrné žlaby
1.3.1.Parshallův žlab
1.3.2.Venturiho žlab
1.4.Kombinované průtokoměry
1.5.Q-h křivka kanálu a měrného profilu
1.6.Ultrazvuková metoda
1.6.1.Dopplerův jev
1.6.2.Translace zvukového obrazu
1.6.3.Ultrazvuková transmise
1.7.Magneticko-indukční průtokoměry
1.7.1.Potrubí s uzavřenou hladinou
1.7.2.Potrubí a kanály s otevřenou hladinou
1.8.Elektronické vyhodnocovače průtoku


1.3.Měrné žlaby

Měrné žlaby jsou takové vestavby v kanalizaci, jež zužují průtočný profil do té míry, že proudění je nuceno přejít z říčního do bystřinného. Žlaby lze rozdělit na žlaby s dlouhým hrdlem , kde jsou alespoň v části hrdla proudnice rovnoběžné a z hydraulického hlediska méně stabilní žlaby bez hrdla , kde proudnice nejsou rovnoběžné. Mezi nejznámější žlaby se řadí žlaby Parshallovy , Montana ,Venturiho , Saniiri, Palmer-Bowlus ,Leopold -Lagco, žlaby pravoúhlého-lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U a další. Vzhledem k vysoké odolnosti na zanášení jsou žlaby vhodné pro surové odpadní vody s vysokým obsahem nerozpuštěných látek. Navíc žlaby s dlouhým hrdlem mají značnou odolnost proti vlnění a neuspořádanému rychlostnímu profilu a jejich přesnost je vysoká.. Žlaby mají vysoký měrný rozsah a zároveň způsobují nízkou energetickou ztrátu. Zařízení lze obvykle vsadit do stávající stoky bez větších stavebních úprav.

Výhody Nevýhody
jednoduchý tvar přelivu nižší měrný rozsah než u trojúhelník. přepadu
nízké stavební úpravy - vložka do kanálu přesný hydraulický výpočet kanálu a osazení
nízký hydraulický spád .
jednoduchá kontrola přesnosti měření .
prefabrikovatelnost .
vhodné pro surové odpadní vody .
nižší požadavky na uklidnění proudění .
Nejčastější chyby
nesprávná instalace prefabrikátu (nakloněný žlab, napojení na přítok nebo odtok)
nevhodné podmínky na přítoku a na odtoku ( vysoký sklon, nepravidelné rychlostní pole atd)
nepřesné rozměry prefabrikátu
nedostatečné odtokové podmínky (ovlivnění průtoku zpětným vzdutím)
nesprávné stanovení nuly (kapilarita, naklonění přepadu atd. )
chybí protokol o prvotní kalibraci

1.3.1.Parshallův žlab

Měrný Parshallův žlab (rozšířená nejistota měření +/- 4%) , se řadí mezi žlaby s dlouhým hrdlem (obrázek č. 5 a 6) a používá se především na lokalitách s vyrovnaným rozsahem průtoků ( při větším rozsahu průtoků se používají kombinované Parshallovy žlaby) . S lineárně rostoucí přepadovou výškou roste lineárně průtočná plocha, což se projevuje ve vzorci konzumční křivky tvarem Q = a * h1,5. Žlab je přiměřeně citlivý na změnu hloubky. Chyba měřené hloubky se projevuje při výpočtu průtoku s 1,5 mocninou a proto je možno pro tento typ přelivu používat i méně přesné a tedy levnější průtokoměry. Výhodou tohoto měrného žlabu je skutečnost, že přepadová hloubka se měří již v zužujícím se profilu, kde dochází ke zvýšení rychlosti a proudnice díky tvaru zúžení a blízkosti skluzu v hrdle jsou stabilnější. Látky případně sedimentují především před měrným profilem a měření nebývá na sedimentaci choulostivé. Při kulminačních průtocích se nerozpuštěné látky odplaví za Parshallův žlab. Při správném vyhodnocování přepadové výšky se přeliv řadí mezi velmi přesné průtokoměry.

Konstrukce žlabu a konzumční křivka :

Základní parametry jsou uvedeny na obrázku č. 7 a v tabulce

P1
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Qmin 0,26 0,52 0,78 1,52 2,25 2,91 4,4 5,8 8,7
Qmax 6,22 15,1 54,6 168 368 598 898 1211 1841
a 0,0609 0,1197 0,1784 0,354 0,521 0,675 1,015 1,368 2,081
b 1,552 1,553 1,555 1,558 1,558 1,556 1,560 1,564 1,569
B' 30 34 39 53 75 120 130 135 150
Z Qmin
%
Qmax
5,4 4,1 4,1 4,1 3,8 3,8 3,6 3,6 3,5
4,8 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0
hd/ha 0,6 0,7
m 5,7 7,7 17 47 81,0 146 183 231 252
W 2,54 5,08 7,62 15,24 22,86 30,48 45,70 61,00 91,40
C 9,29 13,49 17,80 39,4 38,1 61,0 76,2 91,44 121,9
D 16,75 21,35 25,88 39,69 57,47 84,46 102,6 120,7 157,2
E 23 26,4 46,7 62,0 80 92,5 92,5 92,5 92,5
L 63,5 77,5 91,5 152,4 162,6 286,7 294,3 301,9 316,9
S 20 20 20 20 20 20 20 20 20
U 24,8 26,8 49,2 69,6 87,6 101,1 101,1 101,1 101,1
V 30,7 35,35 39,9 54 80 100 120 140 180.
.
.
.
.

Popis obrázku 7

m .........(kg) hmotnost žlabu
hd/h......( - ) maximální poměr zatopení spodní vodou
h ..........(m) hloubka vody ve vzdálenosti B´ před hrdlem
Q..........(m3/s) průtok vody
hd ........(m) hl. vody za žlabem (k niveletě dna přední části žlabu)
W až V ....( cm) rozměry měrného žlabu

Při nedostatečném návrhu uklidňovacích délek dochází k vlnění a nerovnoměrně rozdělenému rychlostnímu poli v měrném profilu. Důsledkem toho dochází ke snížení přesnosti měření a to jednak díky nevhodné hydraulice objektu a jednak díky nepřesnému snímání hloubky vody. Vzniklé vlnění nemusí však vždy způsobit významnou chybu měření a proto je její velikost nutno ověřit nezávislým měřením ( např. hydrometrováním nebo jiným vhodným způsobem). V případě prokázání již nepřípustné chyby měření je nutno hydraulický jev stabilizovat. Za tímto účelem se používají různé typy rozrážečů, usměrňovačů, plovoucích norných stěn apod. (případně i jejich kombinace), nebo se , pokud je to možné, zvyšuje dno Parshallova žlabu, či se instaluje žlab nový.

Specifické chyby žlabu :

1.3.2.Venturiho žlab

Měrný Venturiho žlab (rozšířená nejistota měření +/- 7 %) se řadí mezi žlaby bez hrdla (obrázek č. 8). Jeho použití je nepatrně omezeno větší hodnotou minimálního průtoku (při stejné šířce hrdla v porovnání s Parshallovým žlabem ) a zároveň větší hodnotou nejistoty měření. Měrný žlab se řadí mezi žlaby bez hrdla a tedy chování proudnic není tak stabilní, jako u žlabu s hrdlem. Měření hloubky na přelivu se dle typových podkladů umísťuje do značné vzdálenosti před žlab, avšak dle zkušeností vyhovuje snímání hloubky již ve vzdálenosti 3 h (trojnásobek přepadové hloubky ). Přesné rozměry, konstrukční výkresy a konzumční křivky uvádí typový podklad HDP Bratislava 1962 a výzkumná zpráva VÚV TGM "Měření průtoků" 2000.

hd/h......( - ) maximální poměr zatopení spodní vodou
h ..........(m) hloubka vody ve vzdálenosti B´ před hrdlem
Q ........ (m3/s) průtok vody
hd .......(m) hloubka vody za žlabem (k niveletě dna přední části žlabu)

Hydraulický výpočet pro umístění Venturiho žlabu je totožný s výpočtem u žlabů Parshallových. Výpočet uklidňovacích a přechodových délek je jiný a významně se od Parshallových žlabů liší. V zásadě Venturiho žlaby vyžadují delší uklidňovací a přechodové délky.

Specifické chyby žlabu :


(c) 2004, PARS Aqua, s.r.o.