Zpět na úvodní stránku
.
.
1.1.Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků
1.1.1.Volba způsobu měření
1.1.2.Vzájemné porovnání průtokoměrů
1.2.Měrné přelivy
1.2.1.Ostrohranné přelivy
1.2.1.1.Trojúhelníkový měrný přeliv
1.2.1.2.Obdélníkový měrný přeliv
1.2.2.Přelivy s krátkou korunou a širokou korunou
1.3.Měrné žlaby
1.3.1.Parshallův žlab
1.3.2.Venturiho žlab
1.4.Kombinované průtokoměry
1.5.Q-h křivka kanálu a měrného profilu
1.6.Ultrazvuková metoda
1.6.1.Dopplerův jev
1.6.2.Translace zvukového obrazu
1.6.3.Ultrazvuková transmise
1.7.Magneticko-indukční průtokoměry
1.7.1.Potrubí s uzavřenou hladinou
1.7.2.Potrubí a kanály s otevřenou hladinou
1.8.Elektronické vyhodnocovače průtoku


1.1.Zařízení a způsob jeho výběru pro kontinuální měření průtoků

Zařízení pro kontinuální měření průtoků ( dále průtokoměry ) se sestávají z měrného profilu a elektronického vyhodnocovače průtoku ( dále vyhodnocovač) . Měrným profilem se rozumí místo, kde dochází k přechodu z říčního proudění na bystřinné případně místo (prizmatický úsek ), kde je možno přesně určit závislost průtočné plochy na hloubce a tato je v čase neměnná. Vyhodnocovačem se rozumí zařízení , které čidly ( obvykle ultrazvuková, tlaková a magneticko-indukční čidla, plovák ) snímá proměnné a údaje předává do vyhodnocovací jednotky. Ta je s využitím statistiky zpracovává a vypočítává průtok a proteklé množství. Vyhodnocovače mohou časovou řadu a statistické údaje ukládat do paměti, předávat údaje do dalších zařízení a případně spínat nebo rozepínat okruhy připojených zařízení (čerpadla, vzorkovače, alarmy, servopohony řízení průtoku atd.)

Pro měření průtoku odpadních vod na stokových sítích a čistírnách odpadních vod a v ostatních otevřených korytech je možno používat vzhledem ke kvalitě a rozsahu průtoků odpadních vod pouze vybrané typy průtokoměrů. Mezi tyto se řadí :

1.1.1.Volba způsobu měření

Volba zařízení závisí na mnoha kritériích ,jež mnohdy vzájemně působí proti sobě . Při určování typu průtokoměru je nutno zvažovat tato kritéria :

KRITÉRIUM

ROZHODOVÁNÍ

finanční rozvaha

 • při významné ceně vypouštěných vod volit zařízení přesnější a tedy i dražší zařízení
 • když investici vyvolají legislativní požadavky, pak volit nejlevnější měření splňující požadavky legislativy (např. pro malé průtoky )

lokální vlivy

 • klimatické podmínky (hory x nížiny x město x komunikace x ČOV )
 • pravděpodobnost poškození , zcizení , vandalismus
použití
 • stabilní (při dlouhodobém použití )
 • přenosné (při krátkodobém využití - vývoje a trendy na lokalitě)
charakter měření
 • v otevřeném profilu (např. kanály, kanalizace, potoky)
 • v profilu s uzavřenou hladinou (např. tlaková potrubí)
průtok vody
 • návrh měř. s dostatečným a odpovídajícím rozsahem ?
 • jak jsou dodrženy max. a min. rychlosti proudění ?
kvalita vody
 • použít zařízení odpovídající kvalitě vody
  (eroze, koroze , ucpávání , samočištění )
hydraulické podmínky
 • vyhovující podmínky na přítoku a na odtoku v celém rozsahu průtoků,
 • vzdutí před měřením při všech průtocích neovlivňuje funkci kanalizace
 • sedimentace, eroze
ztráta energie
 • vysoká - přelivy ostrohranné
 • střední - měrné žlaby, přelivy se širokou nebo krátkou korunou
 • nulová - ultrazvukové a magneticko indukční přístroje, Q-h křivka
přesnost životnost spolehlivost
 • je vhodné pro daný účel a použití
 • nedochází v čase a vlivem provozu ke změnám
 • je srovnatelná s ostatními zařízeními na lokalitě
 • splňuje bezpečně požadavky legislativy
požadavky
na instalaci
 • ostupnost pro obsluhu
 • kompatibilita s ostatními zařízeními
 • stabilní funkce při různých provozních podmínkách
 • náročnost stavebních prací ( obtoky,úprava kanalizace, šachty ..)
 • lhůta výstavby
vliv na prostředí
 • vliv provozu a samotné existence zařízení na okolí
  (např. aerosoly, hluk , četnost obsluhy

Výběr optimálního řešení není jednoduchý a je závislý na hloubce a úrovni znalostí posuzovatele. K dobrému výsledku dospěje pracovní tým složený z investora, provozovatele a odborného poradce, neboť teprve pak je možno zohledňovat komplexně všechna kritéria a vstupní informace.

Při současných vysokých úplatách je obvyklé, že obě zúčastněné strany producent a odběratel vod mají zájem co nejspolehlivěji a co nejpřesněji vyhodnocovat průtok. Týž zájem pak vede k instalaci i cenově náročnějších zařízení a k častější kalibraci.

1.1.2.Vzájemné porovnání průtokoměrů

Pro hrubou orientaci je možno uvést vzájemné porovnání vybraných měrných objektů v závislosti na základních vybraných kritériích:

typ měření

jednoduchost výstavby

jednoduchost kalibrace-kontroly

ztráta spádu
cena

pozn. 2

typ odpadní vody
měrné přelivy ostrohranné
ne
(stavba, obtok)
ano
vysoká
střední
mechanicky
předčištěná
měrné žlaby Parshallovy
ne
(stavba, obtok)
ano
nízká
střední
surová
odpadní v.
Q-h křivka
ano
(za provozu)
ne
žádná
nejnižší
surová
odpadní v.
Ultrazvuková (Doppler)
ano
(krátká výluka)
ne
žádná
vyšší
surová
odpadní v.

pozn. : cenové pořadí pro průtoky do cca 200 l/s


(c) 2004, PARS Aqua, s.r.o.